Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców to proces zmierzający do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń z nią związanych. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, wykonuje się ją w formie:

 • zapisów na wykresówkach;
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
 • rejestrów opracowanych na podstawie powyższych dokumentów.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. wskazuje, że ewidencja czasu pracy, w tym również ewidencja czasu pracy kierowców, musi zawierać informacje o:

 • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbie godzin nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych, ewidencja czasu pracy powinna zawierać również informacje o czasie pracy takiego pracownika przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Rozliczanie kierowców zawodowych jest jednak bardziej skomplikowane od rozliczania innych grup pracowników. Wymaga ono uwzględnienia przepisów krajowych oraz europejskich. Ze względu na wprowadzane w Europie płace minimalne, obejmujące także kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, należy stosować przy rozliczaniu przepisy krajów, które odwiedza kierowca wykonując swoje obowiązki.

Jedną z usług oferowanych przez naszą kancelarię jest rozliczanie czasu pracy kierowców. W jej ramach oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzenia za czas pracy,
 • rozliczanie płac minimalnych w UE,
 • raportowanie naruszeń czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków,
 • raportowanie naruszeń ustawy o czasie pracy kierowców,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • zawiadamianie o terminach odczytów danych z tachografów i kart kierowców,
 • informowanie o terminach ważności kart kierowców i kalibracji tachografów,
 • dostęp do raportów w internetowym panelu klienta,
 • możliwość telefonicznego zadawania pytań bezpośrednio przez kierowców za pomocą numeru interwencyjnego,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie rozliczeń,
 • szkolenie kierowców i spedytorów.

Zachęcamy do kontaktu.

Powrót do listy aktualności

Facebook