Ustalenie wysokości odszkodowania za szkodę w transporcie – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

2014.12.15

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 80 prawa przewozowego wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności: 1. ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo 2. ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź 3. wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania. W przypadku niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w powyższy sposób, wysokość tę ustala rzeczoznawca. W razie utraty ...
Czytaj dalej

Facebook