Licencja transportowa to jeden z dokumentów, który jest niezbędny przy świadczeniu usług przewozowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (licencja wspólnotowa). Główna i podstawowa zasada brzmi, że uprawnień z licencji nie można odstępować ani przenosić na osobę trzecią. Czy jednak regułę tę musimy bezwzględnie stosować również w trakcie podziału, łączenia lub przekształcenia przedsiębiorstw? Czy w takiej sytuacji konieczne staje się uzyskanie nowej licencji?

Przeniesienie uprawnień z licencji transportowej – kiedy jest możliwe?

W celu uzyskania odpowiedzi na to, w jakich sytuacjach możliwe staje się przeniesienie uprawnień z licencji, kto może tego dokonać oraz w jakiej formie, musimy odwołać się do ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku.

Przeniesienie uprawnień z licencji transportowej może odbyć się tylko pod następującymi warunkami:

  • spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymagań, określonych w art. 5 ust. 2 lub
  • pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikających z licencji wymagań, odpowiednio określonych w art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2, lub art. 6 ust. 1.

Kto dokonuje przeniesienia uprawnień z licencji transportowej i w jakiej formie?

Do przeniesienia uprawnień wynikających z licencji uprawniony pozostaje organ, który udzielił wcześniej zezwolenia na wydanie takiego dokumentu.

  • Licencja wspólnotowa – Główny Inspektor Transportu Drogowego,
  • Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób – Główny Inspektor Transportu Drogowego,
  • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
  • Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
  • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – wójt, burmistrz, prezydent miasta lub prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Przeniesienie uprawnień z licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Licencja transportowa nie przechodzi zatem na nowy podmiot automatycznie, z mocy prawa. Musi zostać poprzedzona złożeniem wniosku, który jest zbliżony do tego, jaki składa się przy wydawaniu dokumentu.

Postępowanie wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy przejmującego uprawnienia. Decyzję w sprawie przeniesienia licencji wspólnotowej wydaje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin ważności przenoszonej licencji transportowej przy przekształcaniu przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy, którzy przekształcają prowadzoną przez siebie działalność, powinni zwracać szczególną uwagę na termin ważności licencji transportowej po przeniesieniu. Teoretycznie przeniesiona licencja powinna zachować ten sam okres ważności, co pierwotny dokument. Praktyka pokazuje jednak co innego.

Możemy zaobserwować to na przykładzie stanowiska Głównego Inspektora Transportu Drogowego w odniesieniu do sytuacji przedsiębiorcy, który uzyskał licencję transportową przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Członkostwo w UE pociągnęło bowiem za sobą konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych, w wyniku których nastąpiło skrócenie czasu, na jaki wydaje się licencję. A zatem jeżeli miałoby dojść do przeniesienia uprawnień z tego dokumentu, w decyzji należałoby wtedy wskazać nowy, krótszy termin ważności. GITD uznał, że w takim przypadku pod uwagę należy brać stan prawny obowiązujący w dacie wydawania rozstrzygnięcia i przenoszenia uprawnień.

Zdanie przeciwne wyraził natomiast w tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 grudnia 2014 roku, sygn. akt VI SA/Wa 692/14. Wyrok ten został jednak zaskarżony przez GITD. Rozpatrzeniem skargi kasacyjnej zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny. W treści wyroku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, sygn. II GSK 1873/15 ostatecznie zgodził się on ze stanowiskiem GITD.

Jeśli nie wiedzą Państwo, jak prawidłowo przygotować wniosek o przeniesienie licencji transportowej oraz na jakie kwestie prawne zwrócić uwagę – służymy naszą pomocą i wsparciem. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z firmy LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook