9 maj 2023

Przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową, a także tak zwaną licencję spedycyjną (na pośrednictwo), jest zobowiązany posiadać określoną przepisami krajowymi i unijnymi zdolność finansową. Minimalna zdolność finansowa jest wymagana jednak nie tylko na początkowym etapie, czyli w momencie zakładania firmy przewozowej, ale i przez cały okres prowadzenia działalności. Zdolność tę można wykazać na kilka sposobów.

Zdolność finansowa a zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Jednym z tych wymogów jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej w postaci kapitału zakładowego i rezerw. Jak wynika z art. 7 tego rozporządzenia, przedsiębiorca musi być w stanie spełnić swoje zobowiązania finansowe w każdym momencie roku finansowego.

Wymagania finansowe dla osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w transporcie powyżej 3,5 tony, które, co warto przypomnieć, jest także podstawą do wydania licencji wspólnotowej na przewozy międzynarodowe, prezentują się następująco:

  • 9 000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
  • 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz
  • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Dla przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 ton, jest to odpowiednio:

  • 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz
  • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Należy pamiętać, że przepisy krajowe zabraniają przedsiębiorcy legitymującemu się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencją wspólnotową posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Za każdy kolejny ponadliczbowy wypis grozi kara w wysokości 500 zł.

Jak wykazać zdolność finansową w przypadku ubiegania się o zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego?

Przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje każdego roku kapitałem zakładowym i rezerwami w powyższych wysokościach w rocznych sprawozdaniach finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę. To zatem roczne sprawozdanie finansowe stanowi podstawowy dokument potwierdzający zdolność finansową przewoźnika.

Przez audytora należy rozumieć biegłego rewidenta, z kolei odpowiednio upoważnioną do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych osobą może być członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Przedsiębiorca, który nie jest natomiast zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, może, w drodze odstępstwa, udokumentować swoją zdolność finansową za pomocą gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej) z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub innego wiążącego dokumentu stanowiącego solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone powyżej.

6 miesięcy na uregulowanie sytuacji finansowej

W razie stwierdzenia przez właściwy organ, że wymóg zdolności finansowej nie został spełniony, może on, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, określić termin nieprzekraczający sześciu miesięcy na uregulowanie tej sytuacji przez przedsiębiorstwo w postaci wykazania, że wymóg ten jest ponownie spełniany w sposób ciągły.

Niespełnianie jednego lub większej liczby wymogów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest przesłanką do zawieszenia lub cofnięcia tego zezwolenia.

Zdolność finansowa a licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy i osób

W transporcie drogowym poza zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencją wspólnotową funkcjonują także dwa inne dokumenty. Jest to:

  • licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) oraz taksówką (art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym), a także
  • licencja na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób (art. 5b ust. 2 ustawy o transporcie drogowym).

W drugim z przypadków, czyli w odniesieniu do licencji na pośrednictwo, nazywanej także licencją spedycyjną, ubiegający się o to zezwolenie przedsiębiorca również będzie zobowiązany wykazać, że posiada odpowiednią zdolność finansową.

Licencja na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga udowodnienia, że występujący o nią przewoźnik znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EUR.

Zdecydowanie mniejsze wymagania finansowe stawiane są przed przewoźnikami ubiegającymi się o licencję na pośrednictwo przy przewozie osób. W tym przypadku jest to kwota 5 000 zł.

Jak udokumentować zdolność finansową w przypadku ubiegania się o licencję spedycyjną?

Wymogi finansowe, o których mowa powyżej, zgodnie z treścią art. 5c ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, można wykazać w następujący sposób:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym;
  • dokumentami potwierdzającymi:

– dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

– posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

– udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

– własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej w odniesieniu do przewoźników ubiegających się o licencję spedycyjną na przewóz rzeczy, której minimalny próg został podany w walucie obcej, należy zastosować średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Również i w tym przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany dysponować odpowiednim kapitałem nie tylko w momencie występowania z wnioskiem o licencję, ale i przez cały okres prowadzenia działalności. Jeśli zainteresował Ciebie ten temat i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Powrót do listy aktualności

Facebook