Licencja transportowa czy licencja wspólnotowa?

Licencja transportowa to jeden z podstawowych dokumentów w transporcie, który poświadcza o tym, że dana firma może legalnie uczestniczyć w zarobkowym przewozie towarów lub osób. W zależności od tego, na jakim obszarze działa przewoźnik, konieczne jest legitymowanie się licencją krajową lub zezwalającą na przewozy międzynarodowe licencją wspólnotową.

Licencja transportowa w przewozach krajowych

Aby wykonywać transport drogowy zgodnie z prawem, każda firma transportowa musi posiadać licencję transportową. Dokument, który uprawnia przewoźnika do legalnego przewozu drogowego osób lub rzeczy w celach zarobkowych. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Udzielanie licencji w transporcie ma przyczyniać się do zachowania bezpieczeństwa na drogach zarówno w odniesieniu do samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Kiedy udziela się licencji transportowej?

Jak wskazuje art. 5b ust. 1 i 2 ww. ustawy uzyskanie licencji transportowej jest wymagane w celu podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką), a także pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób. Licencja transportowa zezwala zatem na wykonywanie zarobkowych przewozów na terenie Polski. Z treści powyższego przepisu wynika, że nie ma przy tym znaczenia rodzaj wykorzystywanego w transporcie pojazdu, jeżeli usługi transportowe polegają na pośrednictwie przy przewozie osób lub rzeczy. Licencji nie wymaga się jedynie od przewoźników, którzy wykonują przewozy o niezarobkowym charakterze.

Kto udziela licencji transportowej i na jak długo? 

Licencja transportowa na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób jest wydawana na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

Co do zasady licencji udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w KRS, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w CEIDG.

Wyjątek stanowi uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – w tym przypadku organem właściwym w zależności od obszaru jest wójt, burmistrz, prezydent miasta lub Prezydent miasta stołecznego Warszawy. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela natomiast Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Przewozy krajowe. Komu i na jakich warunkach udziela się licencji transportowej?

Licencji transportowej udziela się przedsiębiorcy, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzi on swoją działalność. Jej uzyskanie jest obwarowane jednak kilkoma warunkami, które należy bezwzględnie spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie dokumentu.

Licencji na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

  • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za określone w ustawie przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne oraz objęte prawomocnym orzeczeniem o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 
  • zatrudnieni przez niego kierowcy lub kierowcy wykonujący osobiście przewozy na jego rzecz nie uzyskali prawomocnego orzeczenia o zakazie wykonywania zawodu kierowcy;
  • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi ma odbywać się transport drogowy.

Warunek wskazany w punkcie pierwszym dotyczy również przedsiębiorców, którzy ubiegają się o licencję na transport w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób. Muszą oni ponadto znajdować się w określonej sytuacji finansowej i dysponować środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro w przypadku pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub 5000 zł w przypadku pośrednictwa przy przewozie osób. Spełnienie tego wymogu potwierdza się m.in. rocznym sprawozdaniem finansowym.

Uzyskanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy wymaga także legitymowania się certyfikatem kompetencji zawodowych przynajmniej przez jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem drogowym. Przewoźnik wnioskujący o licencję na pośrednictwo przy przewozie osób musi natomiast posiadać wpis do CEIDG albo numer w KRS.

Licencja wspólnotowa w przewozach międzynarodowych

Zasięg licencji transportowej obejmuje wyłącznie przewozy krajowe. Jeżeli jednak przedsiębiorca chciałby świadczyć swoje usługi dalej, poza granicami Polski, będzie potrzebować licencji transportowej na przewozy międzynarodowe, nazywanej licencją wspólnotową.

Kiedy udziela się licencji wspólnotowej?

Kierowca, który chce uczestniczyć w międzynarodowym transporcie drogowym, jest zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej na zasadach określonych w unijnych rozporządzeniach nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009. Licencja ta zezwala mu na wykonywanie zarobkowych przewozów drogowych poza granicami Polski. Co ważne, do licencji wspólnotowej powinien on zgłosić każdy pojazd, który będzie wykorzystywany w przewozach międzynarodowych.

Kto udziela licencji wspólnotowej i na jak długo? 

Licencja wspólnotowa to dokument wydawany przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na okres do 5 lat lub od 5 do 10 lat.

Komu i na jakich warunkach udziela się licencji wspólnotowej?

Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi zostać poprzedzone spełnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1071/2009 w postaci obowiązku posiadania:

  • rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich;
  • dobrej reputacji;
  • odpowiedniej zdolność finansowej (9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny, a w przypadku kierowców, którzy wykorzystują pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony 1800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na każdy następny); 
  • wymaganych kompetencji zawodowych w postaci certyfikatu kompetencji zawodowych.

Do tej pory licencją wspólnotową zobowiązani byli legitymować się wyłącznie kierowcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe o charakterze zarobkowym pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.

W wyniku zmian zapowiedzianych w Pakiecie Mobilności już od 21 maja 2022 r. obowiązek posiadania licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika zostanie rozszerzony także na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony w międzynarodowych przewozach towarów na terenie UE.

Uzyskanie licencji transportowej i wspólnotowej z kancelarią LEGALTRANS

Jako kancelaria od lat specjalizująca się w prawie transportowym oraz ściśle współpracująca z setkami przewoźników w Polsce i za granicą, oferujemy swoje wsparcie w ubieganiu się o wszystkie dokumenty niezbędne w celu legalnego wykonywania transportu drogowego. Do skorzystania z naszych usług zachęcamy w tym momencie przede wszystkim przewoźników w międzynarodowym transporcie lekkim, którzy już za chwilę będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. LEGALTRANS – zapraszamy do kontaktu.

Powrót do listy aktualności

Facebook