Chociaż prowadząc postępowanie egzekucyjne komornik sądowy otrzymał od ustawodawcy wiele narzędzi, które mają umożliwić szybkie zaspokojenie roszczenia wierzyciela, to przedsiębiorcy transportowi spotykali się do tej pory najczęściej z zajęciem wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności kierowcy.

W chwili dokonania zajęcia po stronie przedsiębiorcy zatrudniającego dłużnika powstają liczne obowiązki, z których powinien się wywiązać. Wielu przedsiębiorców wciąż jednak nie ma świadomości, że w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania ciążących na nim jako pracodawcy obowiązków, narażony jest na odpowiedzialność karną i odszkodowawczą zarówno przed wierzycielem jak i dłużnikiem.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie prawidłowego wyliczenia kwoty, którą powinien przekazać do organu egzekucyjnego. Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia zestawienia periodycznego wynagrodzenia dłużnika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie oraz oddzielnie jego dochodów otrzymywanych z wszelkich innych tytułów. Ponadto, przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego egzekucję o kwocie oraz terminie przekazywania wierzycielowi zajętego wynagrodzenia. W przypadku zaś wystąpienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien złożyć w tym przedmiocie oświadczenie, w którym wskaże rodzaj przeszkód oraz poinformuje czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, a także czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. Dokonane zajęcie jest skuteczne w chwili doręczenia zajęcia pracodawcy, zaś powyższe informacje powinny zostać przez pracodawcę przekazane komornikowi w terminie tygodnia od dokonania zajęcia.

W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem, pracodawca zobowiązany jest dokonać adnotacji na świadectwie pracy dłużnika o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz przesłać nowemu pracodawcy (jeżeli jest on znany dotychczasowemu pracodawcy) zawiadomienie komornika wraz
z dokumentami dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, a także powiadomić o tym zarówno komornika jak i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne.

Warto także nadmienić, iż w styczniu 2019 roku weszła w życie nowa ustawa regulująca zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komorników, która zarówno według oceny pracowników naszej Kancelarii, jak i pozostałych praktyków, w tym przede wszystkim komorników doprowadzi do zapaści, utrudniając tym samym proces odzyskiwania należności od niewypłacalnych kontrahentów, których w całej branży TSL jest coraz więcej.

Legislator, przy okazji zrujnowania ustawy o Komornikach Sądowych znowelizował także inne przepisy, ściśle związane z egzekucją sądową. Bez wątpienia istotną z punktu widzenia przewoźników zmianą, jest ta dokonana w art. 831 § 1 pkt. 1 KPC, którego dotychczasowa treść brzmiała:

Art.  831. § 1.     Nie podlegają egzekucji:

  • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów
    w sprawach służbowych;
  • (…)

Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432) do art. 831 § 1 KPC, dodany został punkt
1 a), który przyjął następujące brzmienie:

 „1a) 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów”

W związku z powyższym, począwszy od dnia 11 stycznia 2019 roku, przedsiębiorcy transportowi są zobowiązani do dokonywania potrąceń do organu prowadzącego egzekucję świadczeń alimentacyjnych także połowy przysługujących kierowcy diet. Pracodawcy powinni przeanalizować akta pracowników przeciwko, którym są prowadzone egzekucje należności alimentacyjnych w celu weryfikacji czy potrącenia są dokonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami. Błędne wyliczenie potrącenia w sprawach alimentacyjnych prowadzi do odpowiedzialności karnej i  odszkodowawczej pracodawcy, a jak wiadomo zaległości alimentacyjne często przekraczają 100 tys. zł.

Autor Maciej Broński

Powrót do listy aktualności

Facebook