Dobra reputacja to jeden z podstawowych wymogów nakładanych na każdego przedsiębiorcę ubiegającego się o wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W wyniku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dostosowującej krajowe przepisy do postanowień Pakietu Mobilności, poszerzeniu uległ krąg osób, które powinny spełniać ten warunek. Zwiększył się również katalog przestępstw skutkujących utratą dobrej reputacji. Nowe przepisy obowiązują od 1 marca 2022 r.

Przedsiębiorca jest zobowiązany cieszyć się dobrą reputacją nie tylko, gdy ubiega się o dopuszczenie do zawodu przewoźnika drogowego, ale i przez cały czas wykonywania swojej działalności. Utrata dobrej reputacji może pozbawić go prawa do świadczenia usług transportowych.

Poszerzenie kręgu osób, które powinny spełniać wymóg dobrej reputacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy następuje, jeżeli wobec tych podmiotów, a ponadto członka organu zarządzającego osoby prawnej oraz osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną orzeczono wyroki skazujące za określone w ustawie przestępstwa.

Poszerzenie katalogu przestępstw, które grożą utratą dobrej reputacji

Kolejną z wprowadzonych zmian jest poszerzenie katalogu przestępstw z art. 5 ust. 2a, które skutkują utratą dobrej reputacji.

Jest to odpowiednio:

 • art. 54 § 1 i 2 – uchylanie się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nieskładanie deklaracji prowadzące do narażenia podatku na uszczuplenie, 
 • art. 55 § 1 i 2 – zatajanie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu prowadzące do narażenia podatku na uszczuplenie,
 • art. 60 § 1 i 2 – nieprowadzenie ksiąg wbrew obowiązkowi i nieprzechowywanie ich w odpowiednim miejscu,
 • art. 62 § 1–4 – niewystawianie faktur lub rachunku, wystawianie ich w sposób wadliwy, odmawianie ich wydania, wystawianie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny, posługiwanie się takim dokumentem,
 • art. 65 § 1–2b – nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego lub pomaganie w ich zbyciu,
 • art. 67 § 1 i 2 – podrabianie, przerabianie znaku akcyzy albo upoważnianie do odbioru banderol,
 • art. 69a § 1 – produkowanie, magazynowanie i przeładowywanie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • art. 69b § 1 – dokonywanie niezgodnych z prawem dostaw wewnątrzwspólnotowych lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych,
 • art. 69c § 1 – przemieszczanie wyrobów akcyzowych wbrew obowiązkowi z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez terytorium kraju bez e-SAD,
 • art. 73a – zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego prowadząca do narażenia podatku akcyzowego na uszczuplenie,
 • art. 76a § 1 i 2 – podawanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajanie rzeczywistego stanu rzeczy i wprowadzanie w błąd właściwego organu narażające na nienależny zwrot wydatków.

Od 1 marca 2022 roku postępowanie w sprawie spełniania wymogu dobrej reputacji będzie mogło zostać wszczęte także w wyniku wydania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 popełnionych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na co wskazuje lit. d) dodana do art. 7d ust. 1 pkt 2. 

Przestępstwa, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1071/2009 dotyczą m.in. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym.  

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową Legaltrans.

Powrót do listy aktualności

Facebook