Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 27 lutego 2014 r. ze skutkiem a priori,
o nielegalności groszowego podatku zdrowotnego, który służył finansowaniu służby zdrowia hiszpańskich regionów autonomicznych. Urząd Skarbowy ma obowiązek nie tylko zwrócić nienależnie pobrane obciążenie, ale także dokonać tego niezwłocznie i bez przeszkód. Po wskazanym wyroku Hiszpański Urząd Skarbowy otrzymał opinię organów Unii Europejskiej dotyczącą zwrotu tzw. podatku groszowego. Dokument z Brukseli określał ile z niepotrzebnie pobranego podatku musi zostać zwrócone. O zwrot mogą się ubiegać wszystkie przedsiębiorstwa i przewoźnicy, także Ci którzy już wcześniej bezskutecznie dochodzili nienależnego podatku. Co więcej, osoby fizyczne i prawne mają możliwość wszczęcia nowych spraw. Wymogiem jest zaprezentowanie faktur z okresu między 27 lutym 2010 roku a 31 grudnia 2012 roku. Według opinii ekspertów, łączna wysokość zwrotów  sięgać 4 mld euro. Zwracanie tzw. „groszowego podatku zdrowotnego” rozpoczęło się 29 września 2014 r. Hiszpański Minister Finansów oznajmił, ze kwota przeznaczona na zwrot podatku wynosi 2 mld euro razem z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowań egzekucyjnych. Kwota szacowana przez ekspertów była dwukrotnie wyższa. Urząd nie ujawnił liczby otrzymanych podań o zwrot, z uwagi na fakt, że termin ich przyjmowania jeszcze się nie zakończył. Nie podano również ostatecznej informacji dotyczących średniej wysokości zwrotu, wiadomo jedynie, że w większości przypadków przeciętna stopa zwrotu wynosi ok. 70% kwoty wpłaconej przez poszczególnych przedsiębiorców w okresie obowiązywania podatku. Biorąc pod uwagę fakt, że kwota przeznaczona na zwrot podatku wynosi połowę tego, co szacowali eksperci, można przewidywać, że zwracana kwota będzie w niektórych przypadkach wynosiła nawet mniej niż połowę wpłaconego uprzednio podatku. Jedyne co jest wiadomym to to, że Hiszpański Urząd Skarbowy do dnia 27 października 2014 r. pozytywnie rozpatrzył 23 tys. podań o zwrot tzw. groszowego podatku zdrowotnego, a od 25 września br., kiedy to zaczęło się zwracanie groszowego podatku zdrowotnego, Urząd Skarbowy rozpatrywał dziennie średnio 1000 podań. Ponadto Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że kwota zwrotu podatku będzie dla każdego przedsiębiorcy liczona indywidualnie. Ministerstwo Gospodarki, na które spada fala krytyki za niewypłacanie całości należnej kwoty, broni się przed  zarzutami faktem, że nie zostało zobligowane do dopłacania do zwrotu podatku z bieżącego budżetu, jednak zdecydowanie odmówiło publikacji sentencji orzeczenia Trybunału. Wiadomo jedynie, że kolegium sędziowskie Trybunału zaznaczyło w orzeczeniu, iż instytucje UE kilkakrotnie uprzedzały rząd Hiszpanii, że ta opłata jest sprzeczna z prawem UE.

Tzw. groszowy podatek zdrowotny (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos), został wprowadzony na mocy ustawy z 27 grudnia 2001r. (art. 9 ley 24/2001, B.O.E. del 31), i przestał oficjalnie obowiązywać od 01.01.2013r. Szczegółowe informacje na temat zwrotu ww. podatku dostępne są między innymi na stronie internetowej hiszpańskiego urzędu skarbowego Agencia Tributaria:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos___centimo_sanitario__.shtml

W celu ubiegania się o zwrot podatku należy wypełnić formularz dostępny pod adresem internetowym : https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/procedimientoini/DJ20.shtml

Zgłoszenia można dokonać w wersji elektronicznej za pośrednictwem ww. strony. Hiszpański urząd skarbowy ma sześć miesięcy na rozpatrzenie podania.  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Instrucciones_de_cumplimentacion_del_modelo_normalizado/Instrucciones_de_cumplimentacion_del_modelo_normalizado.shtml

oraz w zakładce często zadawanych pytań – „Preguntas frecuentes”:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml

Należy pamiętać, że ze względu na czteroletni termin przedawnienia przestępstw podatkowych nie można odzyskać zapłaconego podatku, który został zapłacony 4 lata temu i wcześniej. Obecnie, włączając rok 2015 można składać wnioski o zwrot zapłaconego podatku za ostatni kwartał 2010 roku tj. za okres pomiędzy dniem 1 października 2010 r. a dniem 31 grudnia  2012 r. a także za lata 2011-2012 rok. Powyższe jest bardzo korzystne dla polskich firm transportowych, które we wspomnianym okresie realizowały zlecenia w Hiszpanii i nabywały tam paliwo. Urzędnicy hiszpańscy podkreślają, że każdy wniosek regionalne organy Urzędu Skarbowego i sądy rozpatrują indywidualnie. Przy kalkulowaniu ewentualnego zwrotu należy brać pod uwagę to, że kwota podatku w Hiszpanii w zależności od poszczególnego regionu jest zróżnicowana – waha się od 1,2 do 4,8 eurocentów za 1 litr paliwa. Aby uzyskać zwrot podatku firma kupująca paliwo w latach 2010-2012, powinna dokonywać płatności specjalną kartą paliwową dostawcy paliwa. Poza tym pewne utrudnienie w dochodzeniu roszczeń stanowi to, że zarówno podatek akcyzowy jak i  „eurocent zdrowotny” można odzyskać tylko w tym wypadku, jeśli dostawca paliwa jest zarejestrowany w Rejestrze Agencji Administracji Podatkowej w Hiszpanii. Powyższe jest skutkiem tego, że począwszy od roku 2013 roku rząd hiszpański prawnie uregulował administracyjną część przedmiotowego podatku i od roku 2013 można odzyskać część podatku akcyzowego tylko po zarejestrowaniu firmy w specjalnym rejestrze. Łączna kwota zwrotu nadpłaty zależy od regionu, w którym zostało zakupione paliwo i sięga do 0,048 EUR/litr paliwa – tyle odzyskać można za tankowania w regionie Katalonii,stanowiącej główną trasę przewozów towarowych z oraz do Hiszpanii. Niezwykle istotną kwestię stanowi to, że odzyskać podatek można tylko za zakup paliwa, który będzie miał miejsce po zarejestrowaniu firmy w Urzędzie Skarbowym,co zasadniczo oznacza, że nie ma możliwości odzyskania podatku za wcześniejsze okresy.

Powrót do listy aktualności

Facebook