Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Pakiet Mobilności 2022 zmienił również zasady wykonywania przewozów kabotażowych. Od 21 lutego 2022 roku przewoźnicy powinni stosować się już do nowych przepisów, które zabraniają wykonywać tym samym pojazdem i w tym samym państwie członkowskim przewozów kabotażowych przez cztery dni od zakończenia ostatniego dozwolonego przewozu kabotażowego. Za dzień uznawany jest okres od godziny 00:00 do 24:00, tj. dzień kalendarzowy, liczony od początku kolejnego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpił ostatni rozładunek w przewozie kabotażowym.

21 lutego 2022 roku zmianie uległy także niektóre wymogi dotyczące dokumentowania spełniania warunków kabotażowych. Pakiet Mobilności zezwolił ponadto państwom członkowskim na możliwość wprowadzenia ograniczeń w przewozach kabotażowych, które stanowią pierwszy i ostatni odcinek transportu kombinowanego. Powinno zostać to jednak poprzedzone powiadomieniem Komisji Europejskiej oraz podaniem przez państwo wprowadzające takich przepisów do publicznej wiadomości. Na ten moment Polska nie zdecydowała się na wprowadzenie nowych ograniczeń.

Najważniejsze zmiany dotyczące kabotażu w 2022 roku

Regulacje dotyczące kabotażu zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, w rozdziale III „Przewozy kabotażowe” art. 8-10a.

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 i 2 do wykonywania przewozów kabotażowych uprawniony jest każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy z licencją wspólnotową, którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.

Po dostarczeniu towarów w ruchu międzynarodowym do danego państwa członkowskiego przewoźnicy mogą wykonać następnie tym samym pojazdem silnikowym do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego powinien mieć miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

We wskazanym powyżej terminie możliwe jest także wykonanie niektórych lub wszystkich przewozów kabotażowych, pod warunkiem, że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego. Przepisy zezwalają zatem po przewozie międzynarodowym na dokonanie jednej operacji kabotażowej, jeżeli przewoźnik wjechał do danego państwa „na pusto”. Taka operacja kabotażowa musi jednak zostać wykonana w ciągu 3 dni od wjazdu na terytorium kraju przyjmującego oraz zakończyć się w ciągu 7 dni od poprzedniego rozładunku towarów, który nastąpił w przewozie międzynarodowym.

  • Obowiązek 4-dniowej przerwy w kabotażu (cooling off period)

Krajowe przewozy drogowe rzeczy wykonywane w przyjmującym państwie członkowskim przez przewoźnika, który nie ma w nim swojej siedziby, są zgodne z rozporządzeniem nr 1072/2009 tylko wtedy, gdy przewoźnik może przedstawić wyraźny dowód potwierdzający wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego. 

Jeżeli pojazd znajdował się na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w okresie czterech dni poprzedzających przewóz międzynarodowy, przewoźnik jest zobowiązany przedstawić również wyraźne dowody potwierdzające wszystkie przewozy wykonane w tym okresie.

  • Nowe wymagania i uprawnienia dotyczące przedstawiania dowodów spełnienia warunków kabotażu

Nowe przepisy zezwalają kierowcy na to, aby podczas kontroli drogowej, nawiązać kontakt z główną siedzibą przedsiębiorstwa, zarządzającym transportem lub inną osobą albo podmiotem w celu przedstawienia wszelkich dowodów przed zakończeniem trwającej kontroli.

  • Ograniczenia w przewozach kabotażowych stanowiących pierwszy lub ostatni odcinek transportu kombinowanego

Od 21 lutego 2022. państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia ograniczeń w przewozach kabotażowych, które stanowią pierwszy lub ostatni odcinek transportu kombinowanego. Do tej pory takie przewozy korzystały ze zwolnienia przyznawanego im na mocy art. 4 dyrektywy 92/106/EWG. Po zmianach wynikających z dodania do art. 10 ust. 7 państwa członkowskie, które chcą wprowadzić stosowne ograniczenia, powinny zrobić to poprzez wydanie odpowiednich przepisów krajowych, ich ogłoszenie oraz powiadomienie Komisji Europejskiej. 

Ograniczenie operacji kabotażowych w transporcie kombinowanym może dotyczyć zarówno trzech przewozów po wjeździe z ładunkiem, jak i jednego bez ładunku. Zdecydowanie się na odstępstwa od art. 4 dyrektywy 92/106/EWG stosuje się, gdy jest to konieczne do uniknięcia nadużywania tego przepisu.

Ostatnie miesiące to okres wielkich zmian w całej branży transportowej. Wszystkie firmy potrzebujące profesjonalnej, natychmiastowej pomocy prawnej lub wsparcia w interpretacji nowych przepisów serdecznie zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z kancelarii LEGALTRANS.  

Powrót do listy aktualności

Facebook