Kara w wysokości frachtu za brak dokumentów.

2020.05.05

Jeżeli chodzi o przewozy międzynarodowe podlegające pod Konwencję CMR to należy wskazać, że według art. 4 Konwencji dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega przepisom Konwencji. List przewozowy powinien zawierać dane szczegółowo określone w art. 6 ust 1 i 2 Konwencji. Konwencja reguluje kwestę odpowiedzialności nadawcy względem przewoźnika za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik ...

Czytaj dalej

Proponowana zmiana ustawy o transporcie drogowym w przepisach tarczy antykryzysowej 3.0.

2020.05.04

Nowe przepisy, które po przegłosowaniu w Sejmie trafiły do Senatu, przewidują zmiany w zakresie kontroli drogowych. Jeśli ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wejdzie w życie w obecnym kształcie, to zmieni się zapis art. 74 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, inspektor sporządzi protokół z kontroli tylko w przypadku stwierdzenia naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub stwierdzenia wykroczeń uzasadniających ...

Czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – PORADNIK

2020.04.22

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695).

 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS -
„Tarcza 1.0”, art. 31 zo Zmieniany z art. 73 ust. 65 „Tarcza 2.0”

Kto może skorzystać ?

1. Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 osób, ( nie uwzględnia się pracowników młodocianych) którzy
a. prowadzili działalność przed 1.02.2020 roku, ...

Czytaj dalej

Poprawne rozliczanie czasu pracy kierowców

2020.04.15

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców to proces zmierzający do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń z nią związanych. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, wykonuje się ją w formie:

  • zapisów na wykresówkach;
  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
  • rejestrów opracowanych na ...
    Czytaj dalej

Rozliczanie kierowców – w dobie epidemii COVID-19

2020.04.03

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wykonywanie ewidencji czasu pracy zatrudnianych osób. W czasach panującego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, niemal cała uwaga ...

Czytaj dalej

Zmiana zasad odbywania kwarantanny przez kierowców.

2020.03.21

20.03.2020 roku w Polsce został odwołany stan zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzono stan epidemii. Rozporządzenie z dnia 13.03.2020 roku i tam zawarte zasady przekraczania granic i odbywania kwarantanny przestały obowiązywać.
Zgodnie z paragrafem 2 ustępem 6 punktem 3 i 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierowcy zawodowi wykonujący przewóz drogowy są wyłączeni z obowiązku odbycia kwarantanny, ponadto wprowadzono zmianę w postaci zwolnienia z obowiązku obycia ...

Czytaj dalej

Rząd Federalny Niemiec postanowił wprowadzić wyjątki do dziennego okresu prowadzenia pojazdu.

2020.03.20

Towary codziennego użytku, w szczególności żywność i pasze, między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży; towary do opieki medycznej, a także do powstrzymywania, kontroli i zarządzania pandemią SARS-CoV-2 (w szczególności także produkty do analizy infekcji, odpowiedni sprzęt ochronny związany z infekcją, środki dezynfekujące itp.),Paliwa


Kierowcy mogą zastosować następujące odstępstwa:

1. ...

Czytaj dalej

Tymczasowe zmiany w czasie pracy kierowcy.

2020.03.18

Minister Infrastruktur informuje, że od 18.03.2020 roku do 16.04.2020 roku obowiązują następujące zmiany w czasie pracy kierowców:

- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie ...

Czytaj dalej

Pomoc BKG dla przedsiębiorców.

2020.03.17

Minister Finansów zmienił zasady udzielania gwarancji bankowych.
Dnia 16.03.2020 roku podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie ze zmianą gwarancje bankowe dla przedsiębiorców wzrosną z maksymalnej wartości 60% do 80 % kwoty kredytu. Ponadto BGK nie będzie pobierać prowizji, która do tej pory wynosiła 0,5% . Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 r. gwarancję de minimis na kwotę 9,5 mld zł.
...

Czytaj dalej

Facebook