Przewoźnik, a prawidłowy załadunek

2019.04.04

Przepisy regulujące kwestię umów przewozu zostały sformułowane zarówno w przepisach krajowych, do których odnosi się ustawa Prawo Przewozowe a także, w przypadku przewozów międzynarodowych, Konwencji CMR. Każdy z ww. aktów prawnych w swojej treści zawiera szereg postanowień chroniących interesy przewoźnika.

Wyraźnie widać to na przykładzie odpowiedzialności związanej z opóźnieniem w wykonywanym przewozie. Zarówno przepisy krajowe jak i międzynarodowe w istotny sposób ...

Czytaj dalej

Polska naruszyła prawo! Przewoźnicy mogą odzyskać setki tysięcy złotych.

2019.04.02

21 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o sygn. C-127/17, w którym uznał, że Polska naruszyła prawo wspólnotowe regulujące kwestie nacisków osi.

Zasadą jest, iż na terenie Unii Europejskiej dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś wynosi 11,5 tony. Wchodząc do wspólnoty w 2004 r. Polska zobowiązała się do dostosowania przepisów krajowych do panujących regulacji międzynarodowych. Wyznaczono w tym celu okres przejściowy. Zgodnie z powyższym polscy przewoźnicy posługujący ...

Czytaj dalej

Zarząd Sukcesyjny

2019.03.28

Zarząd Sukcesyjny, jest nową instytucją zaimplementowaną do Polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku, która weszła w życie 25 listopada 2018 roku.  Ustawa ta w swym założeniu stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie zachowania ciągłości przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (czyli jedynie takiej wpisanej do CEIDG). Według danych z centralnego ośrodka informacji gospodarczych w Polsce jest zarejestrowanych około
4 milionów firm prowadzonych jako jednoosobowe działalności ...

Czytaj dalej

Europejski nakaz zapłaty

2019.02.26

Przedmiotem oraz celem niniejszego tekstu jest dokonanie analizy Europejskiego nakazu zapłaty, który został wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006. Europejski nakaz zapłaty ma na celu uproszczenie postępowania w sprawach transgranicznych roszczeń pieniężnych, które strona pozwana uznała za bezsporne. Postępowanie opiera się na złożeniu formularza A, który znajduje się na stornie https://e-justice.europa.eu. ENZ jest stosowany we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Królestwa Danii.
Postępowanie nie wymaga ...

Czytaj dalej

Optymalny sposób zatrudnienia obywatela Ukrainy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

2019.02.13

Firmy transportowe od wielu lat borykają się z problemami kadrowymi. Szacuje się, iż na Polskim rynku brakuje od 60 do 100 tyś kierowców. Przewoźnicy, coraz chętniej wypełniają więc wakaty kierowcami zza wschodniej granicy.

Do naszej kancelarii wpływa wiele zapytań o najkorzystniejszy i najszybszy sposób zawarcia umowy
z obywatelem Ukrainy. W odpowiedzi na te zapytania powstał więc niniejszy artykuł, który stanowić ma zbiór najważniejszych zagadnień związanych z zatrudnieniem ...

Czytaj dalej

Samochód osobowy w firmie – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

2019.02.01

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady rozpoznawania kosztów związanych z wydatkami poniesionymi przez przedsiębiorców na nabycie oraz użytkowanie samochodów osobowych.  Należy zaznaczyć, iż zmiana ta obejmuje samochody osobowe, które są wykorzystywane do celów „mieszanych” tj. na cele służbowe oraz prywatne, a także korzystające z formy finansowania pod postacią leasingu operacyjnego. Zgodnie z nowymi zasadami rozliczania wcześniej wspomnianych samochodów ustawodawca zlikwidował obowiązek rozliczania kosztów według limitu ...
Czytaj dalej

Począwszy od stycznia 2019 roku diety podlegają zajęciu przez Komornika.

2019.01.18

Chociaż prowadząc postępowanie egzekucyjne komornik sądowy otrzymał od ustawodawcy wiele narzędzi, które mają umożliwić szybkie zaspokojenie roszczenia wierzyciela, to przedsiębiorcy transportowi spotykali się do tej pory najczęściej z zajęciem wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności kierowcy. W chwili dokonania zajęcia po stronie przedsiębiorcy zatrudniającego dłużnika powstają liczne obowiązki, z których powinien się wywiązać. Wielu przedsiębiorców wciąż jednak nie ma świadomości, że w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania ciążących ...
Czytaj dalej

1 stycznia 2019 roku zakończył się okres przejściowy na dostosowanie się przewoźników do zmian w przepisów o monitoringu przewozów- SENT GEO.

2019.01.15

      1 stycznia 2019 roku zakończył się okres przejściowy na dostosowanie się przewoźników do zmian w przepisów o monitoringu przewozów- SENT GEO. W dniu 1 października 2018 roku, na mocy Ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1539), w życie weszły kolejne zmiany dotyczące systemu SENT, nakładając na przewoźników przewożących towary wrażliwe objęte ustawą obowiązek posiadania w pojazdach urządzeń geolokalizacyjnych, czyli lokalizatorów lub ...
Czytaj dalej

Cesja oraz wstąpienie w prawa wierzyciela

2018.12.27

Przedsiębiorcy uczestniczący w łańcuchach przewozowych niejednokrotnie spotykają się z trudnościami w uzyskaniu zapłaty za swoje usługi. W niektórych przypadkach warto rozważyć dwie możliwości, a mianowicie być może mamy możliwość dokonania Cesji, która nie wymaga zgody dłużnika (art. 509 kc) lub możemy dokonać wstąpienia w prawa wierzyciela, które wymaga zgody dłużnika (art. 518 kc). O czym należy pamiętać? Co to jest cesja? Cesja: wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby ...
Czytaj dalej

Badania profilaktyczne kierowców samochodów o dmc powyżej 3,5 t

2018.12.21

Zgodnie z art. 39 l ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do kierowania Kierowców na szkolenia okresowe, badania lekarskie i psychologiczne. Ponadto, z treści tego przepisu wynika również obowiązek pokrywania ich kosztów oraz przechowywania przez cały okres zatrudnienia kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych, a po ustaniu stosunku pracy. Co istotne spełnienie przez przedsiębiorcę lub inny podmiot organizujący przewóz drogowy obowiązku kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne uznaje ...
Czytaj dalej

Facebook